Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/4-bikers.cz/eshop/system/database/mysql.php on line 6 Všeobecné obchodní podmínky
Kategorie
 
Informace
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Akční nabídka
 
myfacebook
 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
 4-bikers

Část „A“ – spotřebitel

I. 
Základní ustanovení, vymezení pojmů.

 

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“), část „A“ je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Oslavan a.s. (dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Kupující“). Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u prodávajícího.

Prodávající je právnická osoba:

Název: 4-bikers.

Právní forma: fyzická osoba, Ivo Kapitán

Sídlo: Krškova 1473/12, 594 01, Velké Meziříčí

IČ: 87395533

DIČ: CZ45474192

Zápis OR: Krajský soud v Brněoddíl B, vložka 678

Kontakt: e-mail info@4-bikers.cz, telefon +420 724 749 779,

Kupujícím-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3 Občanského zákoníku).

Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Spotřebitelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu uzavřít i jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a veřejně přístupné na všech provozovnách Prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

II.

Bezpečnost a ochrana informací.

 

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

III.

Objednávání, uzavření smlouvy.

 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, platnost uzavřené smlouvy je 3 pracovní dny pro zboží na skladě Prodávajícího v okamžiku návrhu Smlouvy. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě Prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli Prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce).

Objednávat lze následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je Prodávající

- elektronickou poštou na adresu Prodávajícího

- osobně na provozovnách prodávajícího

- faxem, dopisem, telefonicky.

IV.

Platební a dodací podmínky.

Způsob plateb:

- platba v hotovosti při nákupu

- platba předem bankovním převodem (zálohová platba), Kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího u KB Třebíč číslo účtu XXXXXXXXX

- platba předem bankovním převodem (zálohová platba), Kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího u Česká Spořitelna  číslo účtu XXXXXXXXX

- platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce

- platba bankovní převodem, pouze pro Kupující, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností

 

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění.

Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.

Prodejce zajišťuje doručení zboží prostřednictvím dopravce DPD (doporučujeme) po celé České republice obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Produkty kupujícímu maximálně do 30 (třiceti) dní od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 2 měsíců (u Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty kupujícímu ani ve lhůtě do 2 měsíců, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100%.

5. O odeslání Produktů bude Prodávající Kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení, pokud si tuto možnost nastaví Kupující v elektronickém obchodním systému Prodávajícího.

6. O stavu vyřizování Objednávky či odeslání Produktů se může kupující informovat telefonicky na tel. čísle +420 724 749 779 nebo na webovém portále eshop.oslavan.cu po přihlášení pod svým přihlašovacím jménem.

7. Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech.

8. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští objednávky daného zákazníka. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z legislativních důvodů není možné vyhovět telefonickým žádostem). Přeplatek musí být Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet kupujícího. Nedodané Produkty již nebudou dále evidovány v Objednávce a nebudou automaticky zaslány.

IV. Kupní cena, daňové doklady, platební podmínky

1. Prodávající nabízí kupujícímu Produkty za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění objednávky Produktů, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

2. U prodejních cen, může docházet ke změnám. Pro Kupujícího je vždy platná cena v okamžiku objednání nebo cena dohodnutá v návrhu, pouze pokud svou objednávku uhradí do 7 dnů od objednání (v případě platby předem), nebo při převzetí Produktů na fakturu nebo na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a objednávka Produktů je vyřízena za aktuální ceny v době odeslání Prodávajícím. O ztrátě garance ceny je Kupující informován emailem při zaslání rekapitulace objednávky po odbavení objednávky.

3. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Produkty v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů Prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené Produkty nebo ceny Produktů dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

4. V případě nákupu běžně skladovaných Produktů osobním nákupem na kterémkoliv prodejním místě Prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupených Produktů, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

5. V případě nákupu Produktů prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové objednávky, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky Prodávajícím, nebude-li u některých Produktů dodatečně dohodnuto jinak.

6. Za dodávku Produktů dle požadavku kupujícího zaplatí kupující Prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

předem na základě zálohové faktury,

hotově/na dobírku,

převodním příkazem, avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. Výše neuhrazených závazků kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet Prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany pokutu z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená Prodávajícím. U kupujících bez Rámcové kupní smlouvy vyžaduje Prodávající pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

 

7. Při platbě zálohově dopředu je kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od objednání. V případě že Prodávající neobdrží úhradu do 1 měsíce od objednání je objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi Prodávajícího, poštovné atd) .

8. Podkladem pro platby za odebrané Produkty je daňový doklad s náležitostmi dle §28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak.

9. Kupující je u Prodávajícího oprávněn k odběru Produktů na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči Prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, kdy kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané Produkty, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

10. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči Prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat kupujícímu další Produkty pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.

11. Pokud bude kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat další Produkty kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění Prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle bodu 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými Kupními smlouvami.

12. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím řádně identifikována.

13. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů, kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.

V. Přechod nebezpečí škody na Produktech

1. Převezme-li kupující na své náklady na základě jednorázové dohody s Prodávajícím Produkty př&iacu